Koszyk

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.medicalhoney.pl

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu:
tel. 507 786 845  oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@medicalhoney.pl

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Sklep Internetowy Medical Honey działający pod adresem www.medicalhoney.pl prowadzony jest przez firmę Medical Honey Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP 966 211 68 70. Siedziba spółki znajduje się w Białymstoku (15-820), ul. Zagórna 2.
 2. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:
 3. Sklep Internetowy Medical Honey Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 • 2 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Sklep Internetowy Medical Honey – serwis internetowy dostępny pod adresem www.medicalhoney.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może kupić Towar.
 3. Sprzedający – Medical Honey Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. Kupujący (Klient) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego. Osoby fizyczne które nie uzyskały jeszcze pełnoletniości mogą korzystać ze Sklepu Internetowego wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
 6. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, do Umowy Sprzedaży zastosowanie mają również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
 7. Towar (Produkt) – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Złożenie Zamówienia – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 3 Ceny towarów
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.medicalhoney.pl są cenami BRUTTO (zawierają podatek VAT).
 2. Wszystkie ceny Towarów podane są w złotych polskich (PLN).
 3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 • 4 Składanie zamówienia
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną są możliwe wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura od 8:00 do 16:00.
  1. Złożenie Zamówienia jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe (w tym adres e-mail i numer telefonu), wybierze sposób płatności i dostawy, a następnie potwierdzi wolę złożenia zamówienia. W przypadku wybrania sposobu dostawy poprzez przesyłkę kurierską do skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest podanie dokładnego adresu, na który Towar ma być wysłany.
 4. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Umowa Sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 7. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas w terminie 30 dni do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje.
 8. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i innych formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 • 5 Koszty i termin wysyłki
 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wysłanie Towaru za granice Polski wymaga odrębnej, każdorazowej, indywidualnej wyceny.
 2. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia, podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 5. Przesyłka dostarczana jest w możliwie najkrótszym terminie (najczęściej na drugi dzień od złożenia zamówienia), ale nie dłuższym niż 5 dni roboczych następujących po dniu złożenia zamówienia. Przy wyborze opcji płatności przelewem, do czasu podanego powyżej należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w zakładce formularzu zamówienia. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 • 6 Płatności
 1. Kupujący przy składaniu zamówienia wybiera jeden z proponowanych sposobów płatności poprzez zaznaczenie jednej z opcji, a następnie naciśnięcie przycisku „dalej”.
 2. Płatność za zamówiony Towar w przypadku wyboru opcji dostawy przesyłką kurierską może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem (przedpłata) na konto bankowe Sklepu nr 76 1020 1332 0000 1202 1084 1486
 3. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy fakturę lub paragon.
 • 7 Odstąpienie od umowy
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu którego wzór stanowi załącznik numer 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres: Medical Honey Sp. z o.o., ul. Zagórna 2, 15-820 Białystok.
  1. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  2. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedający zaproponuje, że sam odbierze Towar. Towar powinien być odesłany na adres siedziby Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  3. Zwracany w tym trybie Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  4. Sprzedający zwróci Klientowi będącemu Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.
  5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. W przypadku gdy Klient płacił przelewem, zwrot płatności otrzymanych od Klienta nastąpi na konto z którego dokonana była płatność, chyba, że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskaże inne konto. W przypadku gdy płatność była uiszczana przy odbiorze Towaru, Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy każdorazowo powinien wskazać numer konta, na który mają być zwrócone pieniądze.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Kupujący.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • 8 Procedura reklamacji
 1. Prosimy o sprawdzenie przed odebraniem przesyłki od kuriera czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę oraz sprawdzeniu zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy opakowanie lub zawartość przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej. Protokół szkody sporządzony w trakcie dostawy w obecności kuriera jest warunkiem niezbędnym do dalszego wszczęcia procedury reklamacyjnej.
 2. Sklep daje gwarancję, na jakość sprzedawanych Towarów (aktualny termin ważności).
 3. Jeżeli Towar konsumpcyjny jest niezgodny z Umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną wymianę na nowy, chyba, że wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z Umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 4. W przypadku niezgodności Towaru z Umową reklamowany Towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedającego (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 5. Jeżeli Sprzedawca, który otrzymał od Kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 6. Sprzedający po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, odsyła wymieniony Towar, albo wartość świadczeń Kupującego, do Klienta na własny koszt.
 7. Reklamacje należy zgłaszać pod adres: Medical Honey Sp. z o.o., ul.Zagórna 2, 15-820 Białystok. Reklamacje można zgłaszać również za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@medicalhoney.pl. W zgłoszeniu należy określić, kto jego dokonuje, jakiego Towaru dotyczy, kiedy Kupujący nabył Towar i na czym polega wada.
 • 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży stosuje się postanowienia ustawy z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 3. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku (ul. Żelazna 9, lok. 1U, 15-297 Białystok, tel. 85 7428052). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.
 6. Do składania zamówień w Sklepie Internetowym niezbędny jest komputer wyposażony w co najmniej: przeglądarkę internetową (Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 20+, Google Chrome 30+).
 7. Data opublikowania regulaminu 01.03.2018 r., aktualizacja 07.08.2019 r.

 

Unikalny suplement

certyfikowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Darmowa dostawa

produktów na terenie kraju do zakupów powyżej 200 zł

100% Bezpieczne Zakupy

PayU / PayPal / MasterCard / Visa