Koszyk

Dotacje UE

Przedsiębiorstwo Medical Honey Sp. z o.o. realizuje projekt stanowiący element katalogu usług RPO WP, Oś priorytetowa I – Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 – Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1A – Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy). Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa Medical Honey Sp. z o.o. poprzez skorzystanie z prorozwojowej usługi doradczej pn. „Strategia komunikacji marki”. Planowanym efektem projektu, dzięki profesjonalnemu wsparciu eksperckiemu, jest uzyskanie przez firmę szans na zwiększenie sprzedaży, czego następstwem będzie: wzrost udziału w rynku, poprawa wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności marki oraz własnych produktów i usług, a co za tym idzie – wzrost rentowności organizacji. Wartość projektu: 61 500,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 42 500,00 PLN.

“Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-0124/19 “Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa Medical Honey Sp. z o.o. prorozwojowej usługi doradczej” w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0124/19 zawartej dnia 16.12.2019″.


 

Firma Medical Honey Sp. z o.o. jest beneficjentem konkursu pt. „Granty na badania i innowacje”, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Tytuł projektu 1: Zakup licencji na oprogramowanie typu Customer Relationship Management z modułem Online Diet Advisor.

Wartość projektu 120 909,00 PLN Wartość dofinansowania 78 640,00 PLN

Cel projektu:

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wprowadzenie innowacji produktowej – usługa poradnictwa dietetycznego online w kuracji i profilaktyce chorób cywilizacyjnych w tym, chorób nowotworowych.


 

Tytuł projektu 2: Badanie Analiza aktywności przeciwnowotworowej ekstraktu z propolisu na komórki raka jelita grubego

Wartość projektu 90 970,31   PLN Wartość dofinansowania 55 469,70   PLN.

Cel projektu:

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wprowadzenie innowacji produktowej – suplement diety dla osób chorych na nowotwór jelita grubego.

 

Unikalny suplement

certyfikowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Darmowa dostawa

produktów na terenie kraju do zakupów powyżej 200 zł

100% Bezpieczne Zakupy

PayU / PayPal / MasterCard / Visa