Koszyk

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest w Medical Honey Sp. z o.o. (dalej „my”) traktowana szczególnie poważnie. Niniejsze oświadczenie określa podstawy prawne przetwarzania  oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania Medical Honey Sp. z o.o.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Medical Honey Sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe w celach realizacji umowy sprzedaży (przyjęcie zamówienia, wystawienie dokumentu sprzedaży, dostawy towaru, rozliczeń podatkowych) oraz w celach marketingowych, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy politykę, procedury oraz przeprowadziliśmy szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo.

Operacje przetwarzania

Zbieranie danych osobowych

Medical Honey Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe kontaktów biznesowych (obecnych i potencjalnych klientów Medical Honey Sp. z o.o. oraz/lub osób fizycznych z nimi związanych) na nośnikach elektronicznych i papierowych. Zbieranie danych osobowych kontaktów i ich wprowadzanie do systemu komputerowego inicjuje pracownik Medical Honey Sp. z o.o. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres wskazany przez osobę zamawiającą w celu dostawy, dane transakcyjne, takie jak informacje o zakupie; i dane techniczne, takie jak informacje o plikach cookie

Ponadto, Medical Honey Sp. z o.o. może zbierać i przetwarzać dane pochodzące z systemu poczty elektronicznej i systemu sprzedaży elektronicznej Medical Honey Sp. z o.o. (imię i nazwisko zamawiającego, imię i nazwisko odbiorcy, adres, datę i godzinę)

W przypadku realizacji usług poradnictwa dietetycznego zbieramy dane, o których przekazaniu decyduje każdorazowo osoba, na rzecz której ma być świadczona usługa. Wszelkie informacje medyczne, w tym wrażliwe są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usługi i nie podlegają one dalszemu rozpowszechnianiu.

 

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione partnerom handlowym Medical Honey Sp. z o.o. i wykorzystywane przez nich w celu zaoferowania i sprzedaży produktów Medical Honey Sp. z o.o.

Dane osobowe mogą być wykorzystywane w następujących celach:

  • Rozwój działalności i usług Medical Honey Sp. z o.o.,
  • Przedstawianie informacji o Medical Honey Sp. z o.o. i zakresu naszych usług,
  • Udostępnianie danych osobowych pracownikom i partnerom handlowym Medical Honey Sp. z o.o. w celu świadczenia i oferowania nowych usług,
  • Identyfikowanie klientów o podobnych potrzebach,
  • Analizy dotyczące np. trendów rynkowych, map relacji lub możliwości sprzedażowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych naszych kontaktów biznesowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą. Nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych wiąże się z marketingiem bezpośrednim naszych usług lub przekazywaniem informacji, którymi naszym zdaniem zainteresowani będą odbiorcy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

Nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych nie przeważa automatycznie nad prawami osób, których dane dotyczą – nie przetwarzamy danych osobowych w przypadku, gdy wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważa nad naszymi interesami (chyba że posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

 

Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane w naszym systemie przez okres konieczny dla określonych powyżej celów (np. przez czas trwania naszych relacji z klientem lub potencjalnym klientem, bądź przez okres, który wymaga udokumentowania tych relacji).

 

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim oraz miejsca przetwarzania

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:

  • Firmie kurierskiej,
  • Księgowym, biegłym rewidentom, prawnikom i innym doradcom profesjonalnym,
  • Dostawcom technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud based software) a także podmiotom świadczącym usługi zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.
  • Organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług (PayYou, DotPay).
  • Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

 

Zmiany niniejszego dokumentu

Uznajemy, że przejrzystość stanowi stały obowiązek, zatem będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu. Ostatnia aktualizacja niniejszego oświadczenia miała miejsce dnia 01.09.2018 r.

 

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest Medical Honey Sp. z o.o z siedzibą w Białymstoku. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

Medical Honey Sp. z o.o.
tel. 507 786 845
pn-pt 8:00 – 16:00

e-mail: iod@medicalhoney.pl

ul. Zagórna 2
15-820 Białystok

 

Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie maila na adres: iod@medicalhoney.pl

 

Zmiana danych osobowych

Aktualizacji przekazanych nam danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie maila na adres iod@medicalhoney.pl lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

W przypadku, gdy jest to praktycznie możliwe, po powiadomieniu nas, że jakiekolwiek przetwarzane przez nas dane osobowe są już nieaktualne, poprawimy je na podstawie zaktualizowanych informacji.

 

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas maila na adres: iod@medicalhoney.pl lub aby nie otrzymywać dalej informacji marketingowych, należy kliknąć w link rezygnacji w odpowiednim przesłanym przez nas mailu.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.

W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

 

Inne prawa osób, których dane dotyczą

Niniejszy dokument ma za zadanie przekazywać informacje, jakie dane osobowe zbieramy i jak są one wykorzystywane. Obok prawa dostępu, zmiany i ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wskazanego powyżej, osoby fizyczne mają inne prawa dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych, takie jak prawo żądania usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych.

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: iod@medicalhoney.pl

 

Skargi

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: iod@medicalhoney.pl Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać w www.giodo.gov.pl.

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Medical Honey Sp. z o.o. medicalhoney.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako:

RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Medical Honey Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. ZAGÓRNA 2, BIAŁYSTOK, kod 15-820, NIP: 9662116870, zwany dalej ADO.

2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, wszelkie pytania na temat danych osobowych przetwarzanych przez ADO możesz kierować pod numer tel. 507 786 845 lub na email: iod@medicalhoney.pl lub tradycyjnie na adres wskazany w pkt. 1.

3. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
a) Realizacji umów o świadczenie usług konsultacji dietetycznej oraz farmakologicznej oraz w celu podjęcia czynności poprzedzających jej zawarcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie danych wrażliwych przekazywanych w
formularzu zdrowotnym.
b) Realizacji umów sprzedaży suplementów oraz w celu podjęcia czynności poprzedzających jej zawarcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
c) Odpowiedzi na zapytania skierowane do Administratora danych osobowych w Formularzu kontaktowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
d) marketingu własnych produktów lub usług ADO (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych przesyłanych drogą elektroniczną,
e) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO)
f) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości —podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.
g) Prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO którym jest: obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z zakupem lub świadczeniem usług, zapewnienie
bezpieczeństwa usług w sklepie internetowym, które świadczymy ci za pośrednictwem sieci Internet.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych będą: upoważnieni pracownicy i współpracownicy ADO, podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy) przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie ADO, podmiotom obsługującym płatności ADO (w tym banki), podmiotom wspomagającym obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, dostawcom systemów informatycznych, zewnętrznemu podmiotowi świadczącemu usługi rachunkowe na rzecz ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi prawne.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z zawieraniem umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia / rozliczenia umowy.

Unikalny suplement

certyfikowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Darmowa dostawa

produktów na terenie kraju do zakupów powyżej 200 zł

100% Bezpieczne Zakupy

PayU / PayPal / MasterCard / Visa